Aktualności

Elektroniczne przesyłanie PIT-u

2022-03-16
Informacja dla osób, które wnioskują o Kartę Krakowską na podstawie PIT

Informacja dla osób, które wnioskują o Kartę Krakowską na podstawie PIT              

 

(niezameldowanych na pobyt stały w Krakowie).

 

 

Mieszkańcy niezameldowani na stałe w Krakowie, a odprowadzający tu podatki mogą przesłać pierwszą stronę PIT na skrzynkę okazpit@kk.krakow.pl . Procedura ubiegania się o status Karty Krakowskiej została zmieniona i dostosowana do potrzeb, zgłaszanych przez mieszkańców. Tak jak dotychczas wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie Karty Krakowskiej, lub jej przedłużenie w formie elektronicznej lub papierowej. Nowością jest możliwość elektronicznego przesłania PIT na adres specjalnie uruchomionej skrzynki, bez konieczności wizyty w Punkcie Obsługi Klienta MPK.

 

Obowiązująca procedura:

 1. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie Karty Krakowskiej/ przedłużenie ważności Karty w formie elektronicznej (preferowane) lub papierowej.
 2. Wnioskodawca który nie jest zameldowany na pobyt stały w Krakowie może na skrzynkę okazpit@kk.krakow.pl wysłać skan jednego z wymaganych dokumentów opisanych w par. 6 ust. 4 Procedury wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty tj:
 1. pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 2. pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie Karty/ przedłużenie ważności Karty składany jest w okresie styczeń-marzec danego roku, a na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie rozliczył się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni,  przedstawić może rozliczenie podatku PIT za rok poprzedzający rok rozliczeniowy.

 1. Wnioskodawca otrzymuje pocztą elektroniczną zwrotną informację o przyjęciu dokumentów do rozpatrzenia.
 2. Jeśli czytelność i kompletność przesłanych skanów nie budzi wątpliwości, wówczas upoważniony Pracownik MPK S.A. w Krakowie dokonuje zatwierdzenia wniosku, a następnie niezwłocznie usuwa przesłaną dokumentację PIT. Mieszkaniec otrzymuje w formie elektronicznej informację o zatwierdzeniu wniosku.
 3. Jeśli przesłane skany są nieczytelne lub niekompletne, albo nie dotyczą Wnioskodawcy – wówczas Pracownik MPK S.A w odpowiedzi przesyła maila z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.
 4. Jeśli dokumentacja nie zostanie uzupełniona, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, a załączniki są usuwane.
 5. Jeśli dokumentacja zostanie przez Wnioskodawcę uzupełniona, wniosek zostanie zatwierdzony, załączniki usunięte, a Mieszkaniec otrzyma stosowną informację.
 6. Zwracamy się z prośbą, aby cała korespondencja była prowadzona w sposób ciągły, tj. jako odpowiedzi na otrzymane maile wraz z ich pełną historią.

 

Ważne informacje

 

1.Nie należy przesyłać skanu całego formularza PIT. Wymagana jest jedynie PIERWSZA STRONA formularza (z danymi osobowymi oraz oznaczeniem Urzędu Skarbowego, do którego jest kierowany), wraz z pieczątką wpływu do Urzędu Skarbowego, ewentualnie stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

 

 1. Przed przesłaniem na skrzynkę  okazpit@kk.krakow.pl  dokumentacji PIT, należy złożyć wniosek o wydanie Karty, bądź przedłużenie jej ważności. Przesłana dokumentacja PIT, do której nie będzie można przypisać wniosku, będzie usuwana.