Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Karty Krakowskiej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wymaganym ustawą, tj:
1) strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) poniższych elementów strony internetowej
a) danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego,
b) narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
c) nawigacji,
d) deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej "deklaracją dostępności",

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Data aktualizacji: 2023-08-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Gauza, kontakt@kk.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 12 616 51 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Punkty Obsługi Pasażera (POP) prowadzone przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie:

1. Kraków, Dworzec Główny Wschód (główne wejście do Galerii Krakowskiej od ul. Pawiej); POP znajduje się na poziomie -1, dostępność schodów ruchomych i wind. Z uwagi na lokalizację w Strefie Płatnego Parkowania brak parkingu dedykowanego pasażerom, dostęp do płatnego parkingu Galerii Krakowskiej wraz z miejscami dla niepełnosprawnych, dodatkowo w  Strefie Płatnego Parkowania są wydzielone koperty dla niepełnosprawnych, najbliższa przy ul. Pawiej 18b.

2. Kraków, os. Centrum D, bl.7; POP znajduje się na poziomie pierwszej kondygnacji wejście po 1 stopniu bez podjazdu dla niepełnosprawnych oraz windy. Z uwagi na lokalizację, brak parkingu dedykowanego pasażerom, w tym wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych.

3. Kraków, ul. Podwale 3/5; POP znajduje się na poziomie pierwszej kondygnacji, wejście po schodkach, bez podjazdu dla niepełnosprawnych oraz windy. Z uwagi na lokalizację w Strefie Płatnego Parkowania, brak parkingu dedykowanego pasażerom, w Strefie Płatnego Parkowania są wydzielone koperty dla niepełnosprawnych, najbliższa przy adresie  ul. Studencka 5.

4. Kraków, ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej); POP znajduje się na poziomie pierwszej kondygnacji, wejście z ogólnodostępnej ulicy po 3 schodkach. Z uwagi na lokalizację w Strefie Płatnego Parkowania, brak parkingu dedykowanego pasażerom, w Strefie Płatnego Parkowania są wydzielone koperty dla niepełnosprawnych, najbliższa przy adresie  ul. Wielopole 1.

 

Punkty Obsługi Mieszkańców (POM) prowadzone przez Krakowskie Centrum Świadczeń: 

1. Kraków, ul. Stachowicza 18; podjazd dla wózków z tyłu budynku (od strony podwórka), stanowiska obsługi znajdują się na parterze. Miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością, znajdują się w okolicach budynku – strefa A.

2. Kraków, os. Zgody 2; podjazd dla wózków, drzwi otwierane automatycznie, stanowiska obsługi znajdują się na I piętrze, a w budynku jest dostępna winda.  Parking ogólnodostępny, wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

W każdej lokalizacji istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (z wyjątkiem lokalizacji przy ul. Stachowicza 18) lub on-line.

Aplikacje mobilne

Gmina Miejska Kraków udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Karta Krakowska w wersji dla systemu Android,

Karta Krakowska w wersji dla systemu iOS.