Jak wyrobić Kartę Krakowską

Jak otrzymać Kartę?

Status Karty Krakowskiej, zwany także Kartą, wydawany jest na wniosek i stanowi potwierdzenie przysługujących w programie pn. Karta Krakowska zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.
Status ten zapisywany jest na wybranym przez wnioskodawcę nośniku. Nośnikiem statusu jest wydawana w ramach programu „Karta Krakowska” oraz może być: Krakowska Karta Miejska zawierająca fotografię, Małopolska Karta Aglomeracyjna, Krakowska Karta Rodzinna albo legitymacja studencka wykorzystywana jako nośnik Karty i biletu komunikacji miejskiej w Krakowie.
Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, prosimy zapoznać się z poniższą informacją, procedurą wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty oraz objaśnieniami zawartymi we wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej (nie potrzeba do tego podpisu elektronicznego).
Wniosek może złożyć osoba, która ukończyła 16 rok życia. Osoby nieposiadające nr PESEL składają wnioski wyłącznie w formie papierowej.

Instrukcja wypełniania wniosku elektronicznego

1. Na początek wpisz swoje podstawowe dane osobowe w I Części wniosku. Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie, koniecznie zaznacz we wniosku to pole wyboru.
W takim przypadku nie będziesz musiał okazywać PIT, a ważność Twojego statusu Karty Krakowskiej będzie przedłużana bez konieczności składania kolejnych wniosków – jeżeli nie zmienisz miejsca stałego zameldowania poza Kraków.

2. Podejmij decyzję, czy chcesz wyrobić „Kartę Krakowską” w wersji mobilnej i/lub plastikowej, czy też wykorzystać posiadany już inny nośnik, aby zapisać na nim status Karty Krakowskiej. Do tego celu możesz wykorzystać: Krakowską Kartę Miejską (mobilną i/lub plastikową), Małopolską Kartę Aglomeracyjną (mobilną albo plastikową), Krakowską Kartę Rodzinną (plastikową) albo legitymację studencką.

Rekomendujemy wersje mobilne. W takim przypadku nie musisz zapisywać uprawnienia na plastikowej karcie. Formy mobilnej nie da się też zgubić i nie trzeba płacić za duplikat. Ponadto jeżeli nadal będziesz zameldowany na pobyt stały na terenie Krakowa, przedłużenie ważności statusu Karty Krakowskiej będzie się zapisywać automatycznie.

3. Jeżeli zdecydowałeś się na „Kartę Krakowską”, wyraź zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Zarządowi Transportu Publicznego (ZTP). Wyrażenie zgody na udostępnienie danych ZTP spowoduje, że będziesz mógł nabywać „bilety Mieszkańca” bez dodatkowej wizyty w Punkcie Obsługi Pasażerów. Następnie wypełnij Część I.A wniosku, poprzez wskazanie wybranej formy „Karty Krakowskiej” (mobilnej i/lub plastikowej), dołącz aktualną fotografię (wymagania dotyczące fotografii znajdziesz pod niniejszą informacją) i jeżeli chcesz otrzymać wersję mobilną, podaj indywidualny adres e-mail (stanowi on login do systemu).

Jeżeli zdecydowałeś się nie wyrabiać „Karty Krakowskiej”, wypełnij Część I.B wniosku i wskaż posiadany nośnik, na którym chcesz zapisać status Karty Krakowskiej. W takim przypadku do wniosku nie dołączasz fotografii. Koniecznie podaj natomiast Nr Klienta, który znajduje się na nośniku (jest on potrzebny do zapisania statusu).

Jeżeli wybierzesz formę mobilną nośnika, status Karty Krakowskiej zapiszemy na nim automatycznie. Z kolei na karcie plastikowej status zapiszesz w stosownym automacie biletowym lub w punkcie obsługi (w zależności od wybranego nośnika, informacja w tym zakresie znajduje się w punkcie 6).

Wymagania dla fotografii:

zdjęcie legitymacyjne, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB.

W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Zdjęcie na odwrocie należy opisać imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.

4. W Części III wniosku możesz wpisać dane osobowe swoich dzieci w wieku do 18 roku życia, w tym te, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczą zastępczą (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka) lub opiekę prawną. Otrzymają one Kartę, jeżeli jesteś uprawniony do korzystania z Programu. Nie wpisuj dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia, gdyż nie wydaje się im Karty, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu pn. Karta Krakowska przysługują im na podstawie ważnej Karty rodzica. Następnie wybierz dla dzieci nośnik statusu Karty Krakowskiej. Jeżeli wybrałeś dla nich „Kartę Krakowską”, pamiętaj o aktualnej fotografii i wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do ZTP, aby dzieci mogły nabywać „bilety Mieszkańca”. Wersja mobilna „Karty Krakowskiej” dostępna jest dla dzieci w wieku od 6 roku życia.

5. Jeżeli wybrałeś „Kartę Krakowską” w formie plastikowej dla siebie lub dzieci, zaznacz, jak chcesz je otrzymać.

6. Jeżeli zdecydowałeś się nie wyrabiać „Karty Krakowskiej”, tylko zapisać status Karty Krakowskiej na innym posiadanym już nośniku, status ten zapiszemy automatycznie w przypadku, gdy wybrałeś wersję mobilną nośnika. Z kolei na nośniku plastikowym status Karty Krakowskiej zapiszesz w stacjonarnym automacie biletowym Krakowskiej Karty Miejskiej lub w Punkcie Obsługi Pasażerów prowadzonym przez ZTP, w przypadku:

 • Krakowskiej Karty Miejskiej,
 • Krakowskiej Karty Rodzinnej,
 • legitymacji studenckiej.

Status Karty Krakowskiej na plastikowej Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej zapiszesz
natomiast w stacjonarnym automacie biletowym Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub w Punkcie Obsługi Klienta Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej prowadzonym przez Województwo Małopolskie.

Jak uzyskać dostęp do wniosku elektronicznego?

 1. Zarejestruj się.
 2. Zaakceptuj przesłany, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, link aktywacyjny.
 3. Zaloguj się.
 4. Wypełnij i wyślij wniosek o wydanie Karty. Wniosek jest aktywny, postępuj zgodnie z zawartymi
  w nim objaśnieniami i komunikatami.
 5. Na wskazany adres e-mail otrzymasz informację o sposobie załatwienia sprawy.

Uwaga:

Wniosek elektroniczny osoby niezameldowanej na pobyt stały w Krakowie zostaje zapisany w systemie i aby otrzymać Kartę, należy okazać dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania. Pierwszą stronę ww. dokumentu można okazać w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, w Punkcie Obsługi Mieszkańców lub wysyłając na adres e-mail: okazpit@kk.krakow.pl
Nieokazanie dokumentu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kto i w jaki sposób okazuje PIT przy składaniu wniosku?

Dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób uprawniający do Karty okazują wyłącznie osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie.

W celu udokumentowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania okazuje się jeden z poniższych dokumentów:

 • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu)
  lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A
  nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Dokument powinien dotyczyć roku ubiegłego. Wyjątkiem jest okres styczeń-marzec danego roku.
W okresie tym, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać rozliczenie dotyczące roku poprzedzającego ten rok rozliczeniowy. Akceptowane są następujące zeznania podatkowe: PIT–28, PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–38, PIT–39, PIT-40A.

W pozostałych przypadkach lub jeżeli np. zgubiłeś lub nie chcesz okazać PIT, możesz okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z którego wynika, że rozliczyłeś podatek dochodowy od osób fizycznych, za dany rok, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla mieszkańca Krakowa (może być wskazany konkretny PIT) i w zeznaniu tym wskazałeś krakowski adres zamieszkania.

Dokumenty dotyczące PIT są wyłącznie okazywane w zakresie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego, do którego zaadresowano zeznanie oraz miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumentów tych nie dołącza się do wniosku.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji Karty Krakowskiej znajdują się także w dziale Najczęściej zadawane pytania.

Możesz też do nas zadzwonić lub napisać.

infolinia Karty Krakowskiej: tel. 12 616 55 55 (wew. 7)

e-mail: kontakt@kk.krakow.pl