Słownik pojęć

Karta Krakowska (KK) – oznacza program pn. Karta Krakowska wprowadzony uchwałą Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.), oznacza nośnik statusu Karty Krakowskiej wydawany w formie plastikowej lub mobilnej.

Karta – oznacza status Karty Krakowskiej, będący potwierdzeniem przysługujących w programie pn. Karta Krakowska zniżek, ulg, preferencji i uprawnień; status może być zapisywany na różnych nośnikach.

Status Karty Krakowskiej – jest to status będący potwierdzeniem przysługujących w programie pn. Karta Krakowska zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, który może być zapisywany na różnych nośnikach.

Program pn. Karta Krakowska – jest elementem polityki promocyjnej i społecznej Miasta. W ramach programu Karty Krakowskiej tworzy się system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, który realizowany jest w szczególności w następujących obszarach:

 • komunikacja miejska,
 • kultura,
 • sport i rekreacja,
 • wychowanie i oświata,
 • zdrowie,
 • gastronomia i sklepy,
 • usługi.

Osoby uprawnione do korzystania z programu Karta Krakowska – to osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Krakowa,
 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta ze wskazaniem Miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód.

Dodatkowo do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także:

 • dzieci osób, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Krakowa lub rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Krakowie, w wieku do 18 roku życia,
 • osoby przebywające w placówkach, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy placówek.

Czas ważności uprawnień Karty Krakowskiej – Karta ważna jest przez okres jednego roku, licząc od dnia jej uzyskania. Po upływie tego czasu należy dokonać przedłużenia ważności uprawnień Karty Krakowskiej na kolejny rok.

Nośniki Karty Krakowskiej - mają formę mobilną (elektroniczną) lub plastikową (dokument), zawierają fotografię i są dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z karty. Nośnikiem Karty może być:

 • „Karta Krakowska” w formie mobilnej (mKK) i/lub plastikowej (KK),
 • Krakowska Karta Miejska zawierająca fotografię w formie mobilnej (mKKM) i/lub plastikowej (KKM), 3. Małopolska Karta Aglomeracyjna w formie mobilnej (iMKA) albo plastikowej (MKA),
 • Krakowska Karta Rodzinna w formie plastikowej (KKR),
 • Legitymacja studencka wykorzystywana jako nośnik Karty i biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Karta może być zapisana wyłącznie na jednym nośniku, przy czym w przypadku Karty Krakowskiej oraz Krakowskiej Karty Miejskiej istnieje możliwość zapisu na obu formach jednocześnie tj. zarówno na plastikowej, jak i mobilnej.

Krakowska Karta Miejska (KKM) – plastikowa karta z nadrukowanymi danymi właściciela (zdjęcie, imię, nazwisko) i numerem identyfikującym właściciela karty w systemach informatycznych MPK S.A. w Krakowie. Karta posiada nadrukowane logo „KKM” oraz napis „Krakowska Karta Miejska”. Logo i napis są nadrukowane na rewersie karty, lub – w starszych wersjach karty – na jej awersie. Krakowska Karta Miejska (KKM) jest jednym z elektronicznych nośników biletu okresowego.

Partner – oznacza firmę lub instytucję realizującą Kartę Krakowską w porozumieniu z Miastem, oferując zniżki, ulgi, rabaty dla posiadaczy ważnej Karty Krakowskiej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne (podatek od dochodów osobistych).

PIT to również nazwa druków urzędowych udostępnianych w Polsce przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych.

PIT przy składaniu wniosku o Kartę – dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób uprawniający do wnioskowania o Kartę; okazują go wyłącznie osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie.

W celu udokumentowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania okazuje się jeden z poniższych dokumentów:

 • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu)
  lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A
  nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Dokument powinien dotyczyć roku ubiegłego. Wyjątkiem jest okres styczeń-marzec danego roku.
W okresie tym, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać rozliczenie dotyczące roku poprzedzającego ten rok rozliczeniowy.

Akceptowane są następujące zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

W pozostałych przypadkach lub jeżeli osoba np. zgubiła lub nie chce okazać PIT, można okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego wynika, że osoba rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych, za dany rok, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla mieszkańca Krakowa (może być wskazany konkretny PIT) i w zeznaniu tym został wskazany krakowski adres zamieszkania.

Dokumenty dotyczące PIT są wyłącznie okazywane w zakresie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego, do którego zaadresowano zeznanie oraz miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.
Dokumentów tych nie dołącza się do wniosku.

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru to dowód i potwierdzenie poprawnego złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej. Wysłana elektronicznie deklaracja otrzymuje unikalny numer referencyjny (32-znakowy numer), dzięki któremu można sprawdzić status wysłanego dokumentu.

Wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem, a wygenerowany przez system numer referencyjny nie jest jeszcze UPO.

Deklaracja musi mieć status „200”, który oznacza, że dokument jest prawidłowo złożony. Wszystkie inne komunikaty świadczą o tym, że:

 • nie ma dokumentu (status 300),
 • dokument nie został poprawnie złożony, czyli deklaracja nie będzie podlegać dalszej obsłudze i nie zostanie przekazana do wskazanego w dokumencie urzędu skarbowego (status z grupy 400),
 • dokument jest nadal przetwarzany (status 301, 302, 303).

Po pozytywnej weryfikacji złożonej deklaracji, czyli po pojawieniu się statusu „200”, można od razu pobrać UPO.

Pobranie UPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia przez osobę zeznania podatkowego i innych deklaracji podatkowych.

ZAP-3 – formularz będący zgłoszeniem aktualizacyjnym składanym przez osobę fizyczną będącą podatnikiem, którego identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Osoba ta ma nadany numer PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, niezarejestrowana jest jako podatnik VAT, nie jest płatnikiem podatków lub składek ZUS (kryteria te muszą być spełnione łącznie). Na ZAP-3 można zgłosić zmianę takich danych jak: adres zamieszkania, adres elektroniczny, adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail czy osobisty rachunek bankowy, na który będą wpływać zwroty podatku.

Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

Urząd Skarbowy właściwy dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa – w Krakowie funkcjonuje sześć urzędów skarbowych. O tym, który jest właściwy dla danej osoby, decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica).

Punkt Obsługi Pasażerów (POP) – punkt prowadzony przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, w którym realizowane są wnioski o:

1) wydanie Karty;
2) przedłużenie ważności Karty;
3) wydanie dodatkowej formy „Karty Krakowskiej”;
4) zmianę nośnika Karty na „Kartę Krakowską”;
5) wydanie Karty, składany przez placówki;
6) przedłużenie ważności Karty, składany przez placówki;
7) wydanie duplikatu „Karty Krakowskiej” w formie plastikowej;
8) unieważnienie Karty.

Punkt Obsługi Mieszkańców (POM) – punkt prowadzony przez Krakowskie Centrum Świadczeń – Urząd Miasta Krakowa, w którym realizowane są wnioski o:

1) wydanie Karty;
2) przedłużenie ważności Karty;
3) wydanie dodatkowej formy „Karty Krakowskiej”;
4) zmianę nośnika Karty na „Kartę Krakowską”;
5) wydanie Karty, składany przez placówki;
6) przedłużenie ważności Karty, składany przez placówki;
7) wydanie duplikatu „Karty Krakowskiej” w formie plastikowej;
8) unieważnienie Karty.

Imienny bilet okresowy – bilet na komunikację miejską, ważny przez miesiąc lub przez wielokrotność jednego miesiąca. Uprawnia do dowolnej ilości przejazdów w trakcie swojej ważności liniami, na które został zakupiony. Posiada wyłącznie formę elektroniczną. Można go zapisać na jednym z następujących nośników: Karta KKM, Karta Krakowska, Elektroniczna Legitymacja Studencka, Małopolska Karta Aglomeracyjna lub karta wydawana przez Urząd Miasta Krakowa w ramach programu „KKR3+”. Może też być zakupiony w formie mobilnej na smartfon poprzez aplikacje mKK, mKKM, iMKA.

Imienny okresowy bilet Mieszkańca – bilet okresowy na komunikację miejską, zniżkowy w porównaniu z biletem „zwykłym”, nabywany w okresie ważności statusu Karty Krakowskiej, na okres 1, 2, 3 lub 6 miesięcy.