Najczęściej zadawane pytania

 

Karta Krakowska to program, który jest elementem polityki promocyjnej i społecznej Miasta Krakowa i ma na celu:

 • rozwój Krakowa
 • zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kulturalnych
 • promocję Krakowa jako miejsca atrakcyjnego do osiedlenia się
 • zwiększenie dochodów Krakowa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

 

W ramach realizacji Karty Krakowskiej tworzy się system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten realizuje Miasto Kraków i mogą realizować partnerzy.

 

Zniżki można otrzymać w następujących obszarach:

 • komunikacja miejska
 • kultura
 • sport i rekreacja
 • wychowanie i oświata
 • zdrowie
 • gastronomia i sklepy
 • usługi

 

Pełna lista partnerów Karty Krakowskiej znajduje się na stronie https://www.kk.krakow.pl/partnerzy-i-znizki/

 

Do korzystania z programu Karta Krakowska uprawnione są osoby, które:

1) posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Krakowa

lub

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na osiągany dochód.

 

Z wnioskiem może wystąpić osoba, która ukończyła 16. rok życia oraz w przypadku placówek opiekuńczo-wychowanych – dyrektor takiej placówki.

 

Wnioskiem mogą być objęte: dzieci w wieku do 18. roku życia, przy czym nie wpisuje się dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia. Wszelkie zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu pn. Karta Krakowska przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi, wychowawcy lub dyrektorowi placówki.

 

Wiosek o wydanie Karty można złożyć w:

1) formie elektronicznej na www.kk.krakow.pl lub w aplikacji KARTA KRAKOWSKA (po uprzednim zarejestrowaniu konta)

lub

2) w formie papierowej w Punktach Obsługi Pasażerów, prowadzonych przez ZTP oraz Punktach Obsługi Mieszkańców, prowadzonych przez Krakowskie Centrum Świadczeń UMK:

 • Punkt Obsługi Pasażerów, ul. Podwale 3/5:
  poniedziałek–piątek 11:00–18:00
 • Punkt Obsługi Pasażerów, ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej):
  poniedziałek–piątek 8:00–16.00
 • Punkt Obsługi Pasażerów, os. Centrum D, blok 7:
  poniedziałek–piątek 11:00–18:00
 • Punkt Obsługi Pasażerów, ul. Pawia 5a, hol dworca kolejowego Kraków Główny PKP
  (przy Punkcie Obsługi Klientów Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej, obok sklepu Biedronka – możliwość dojścia od strony Galerii Krakowskiej od ul. Pawiej)
  poniedziałek-piątek 9.00–17.00
 • Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18:
  poniedziałek–piątek 7:40–18.00 (możliwość pobrania biletu z kolejkomatu do godz. 17:30)
 • Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2:
  poniedziałek–piątek 7:40–15.30 (możliwość pobrania biletu z kolejkomatu do godz. 15:00)

 

Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię.

Wymagania dla fotografii: zdjęcie legitymacyjne, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB.

 

Mobilnym nośnikiem statusu Karty Krakowskiej może być:

 • „Karta Krakowska” (mKK)
 • Krakowska Karta Miejska (mKKM)
 • Małopolska Karta Aglomeracyjna (iMKA)

 

Plastikowym nośnikiem statusu Karty Krakowskiej może być:

 • „Karta Krakowska” (KK)
 • Krakowska Karta Miejska zawierająca fotografię (KKM)
 • Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA)
 • Krakowska Karta Rodzinna (KKR)
 • legitymacja studencka wykorzystywana jako nośnik Karty i biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Status Karty Krakowskiej jest zapisywany tylko na tym nośniku, który został wskazany we wniosku o wydanie Karty.

 

Nośnikiem statusu Karty Krakowskiej mogą być legitymacje studenckie niżej wymienionych uczelni:

 

 • WSZiB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 • PK Politechnika Krakowska
 • UE Uniwersytet Ekonomiczny
 • UR Uniwersytet Rolniczy
 • WSE Wyższa Szkoła Europejska
 • UP Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • KA Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • UPJPII Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • UJ Uniwersytet Jagielloński
 • WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

Osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie, w celu uzyskania lub przedłużenia ważności uprawnień, powinny okazać dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły* w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania, w wybranej formie:

 • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego będzie wynikać, że rozliczono podatek dochodowy od osób fizycznych oraz na którym dodatkowo znajdzie się adnotacja o krakowskim adresie zamieszkania.

* Okazuje się PIT za rok ubiegły. Wyjątek stanowi okres styczeń-marzec danego roku. Jeżeli na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać PIT dotyczący roku poprzedzającego ten rok.

 

Formularz ZAP-3 nie jest honorowany.

 

Aby otrzymać Kartę, należy okazać pierwszą stronę jednego z następujących PIT-ów: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A, przy czym PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca Krakowa i powinien w nim być wskazany krakowski adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT-36L).

 

PIT-11/11A nie jest podstawą do przyznania/przedłużenia Karty.

 

PIT powinien być skierowany do jednego z poniższych Urzędów Skarbowych:

 • Urząd Skarbowy Kraków – Krowodrza
 • Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze
 • Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto
 • Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta
 • Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik
 • Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków i Drugi Urząd Skarbowy Kraków – nie jest właściwy dla mieszkańca Krakowa. Skierowanie PIT do tych dwóch urzędów skarbowych nie uprawnia do uzyskania Karty Krakowskiej.

 

Dokumenty PIT można przesłać na adres e-mail: okazpit@kk.krakow.pl lub okazać w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTP lub Punktów Obsługi Mieszkańców UMK.

 

 

W przypadku wyboru plastikowego nośnika „Karty Krakowskiej”, po odbiór Karty należy udać się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTP lub Punktu Obsługi Mieszkańców UMK.

Kartę odebrać może: wnioskodawca, rodzic, osoba upoważniona przez wnioskodawcę lub dziecko, które ukończyło 16. rok życia i widnieje we wniosku.

 

W przypadku wyboru wersji mobilnej Karty Krakowskiej, uprawnienia są automatycznie zapisywane w aplikacji.

 

W przypadku zapisu Karty na posiadanym nośniku, status Karty Krakowskiej można zapisać w stacjonarnym automacie biletowym KMK w przypadku:

 1. Krakowskiej Karty Miejskiej
 2. Krakowskiej Karty Rodzinnej
 3. legitymacji studenckiej

Status Karty Krakowskiej na plastikowej Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej można zapisać w stacjonarnym automacie biletowym Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub w Punkcie Obsługi Klienta Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej prowadzonym przez Województwo Małopolskie.

Zapis uprawnień Karty na nośniku mobilnym następuje automatycznie.

 

Wnioskiem mogą być objęte dzieci w wieku do 18. roku życia, przy czym nie wpisuje się dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia. Wszelkie zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu pn. Karta Krakowska przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi, opiekunowi prawnemu, wychowawcy lub dyrektorowi placówki.

 

Osoba uprawniona do Karty Krakowskiej może objąć wnioskiem:

1) dziecko własne,

2) dziecko umieszczone u osoby uprawnionej do Karty Krakowskiej w rodzinnej pieczy zastępczej,

3) dziecko dla którego osoba wnioskująca o Kartę jest opiekunem prawnym.

 

W każdej chwili istnieje możliwość dodania danych dziecka do aktywnego wniosku rodzica, opiekuna prawnego, wychowawcy lub dyrektora placówki.

Wniosek o wydanie Karty dla dziecka można złożyć w formie elektronicznej na www.kk.krakow.pl lub w aplikacji KARTA KRAKOWSKA (po zalogowaniu na konto) w zakładce MOJE WNIOSKI lub w formie papierowej w Punktach Obsługi Pasażerów ZTP oraz Punktach Obsługi Mieszkańców UMK.

 

Dzieciom, które są podpięte pod wniosek rodzica, nie przedłuża się ważności Karty, jeżeli w okresie jej ważności ukończą 18. rok życia. Osoby, które ukończyły 18. roku życia, samodzielnie składają wnioski o przedłużenie ważności Karty. Ważność ich Kart zostaje przedłużona w przypadku spełnienia co najmniej jednego z kryteriów uprawniających do wydania Karty.

Wniosek o przedłużenie ważności Karty można złożyć w formie elektronicznej lub w formie papierowej w dowolnym punkcie obsługi Karty Krakowskiej.

Jeżeli uprawnienia były wydane na aplikacji mobilnej mKK, to wystarczy zalogować się na stronę www.kk.krakow.pl i tam złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień.

W przypadku posiadania uprawnień na innym nośniku (karta plastikowa KK, KKM, KKR3+, MKA oraz aplikacje mobilne mKKM i IMKA) należy skontaktować się z infolinią Karty Krakowskiej, dzwoniąc na numer 12 616 55 55 (wew. 7) lub wysyłając zgłoszenie na adres e-mail kontakt@kk.krakow.pl, w celu podania adresu e-mail, który umożliwi zarejestrowanie oraz zalogowanie do indywidualnego konta Karty Krakowskiej.

 

W celu zmiany nazwiska w systemie Karty Krakowskiej, należy skontaktować się z się z infolinią Karty Krakowskiej: tel. 12 616 55 55 (wew. 7) lub udać się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTP.

W przypadku zmiany danych osobowych na plastikowym nośniku „Karty Krakowskiej” lub Krakowskiej Karty Miejskiej, należy się udać do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTP w celu wyrobienia duplikatu karty. Jeśli status Karty Krakowskiej jest zapisany na nośniku takim jak legitymacja studencka, Małopolska Karta Aglomeracyjna lub Krakowska Karta Rodzina 3+, nowe dane należy podać w odpowiednich punktach dystrybucji tych kart.

 

Status Karty Krakowskiej jest ważny przez rok kalendarzowy licząc od daty pozytywnej weryfikacji wniosku.

 

Wniosek o przedłużenie ważności Karty może być złożony nie wcześniej niż 30 przed upływem terminu jej ważności. Z wnioskiem o przedłużenie statusu występują osoby, które nie posiadają stałego zameldowania w Krakowie, ukończyły 18. rok życia lub objęte były wnioskiem rodzica a także osoby, którym wygasł status Karty Krakowskiej i wnioskują o jego przedłużenie na podstawie stałego zameldowania.

 

PIT okazują wyłącznie osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie.

 

Wniosek o przedłużenie ważności Karty można złożyć w formie elektronicznej na www.kk.krakow.pl (po uprzednim zalogowaniu na konto) lub w formie papierowej w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTP lub Punkcie Obsługi Mieszkańców UMK.

 

Dokumenty PIT można przesłać na adres e-mail: okazpit@kk.krakow.pl lub okazać w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTP lub Punkcie Obsługi Mieszkańców UMK.

 

Status Karty Krakowskiej jest przedłużany tylko na tym nośniku, który jest wskazany we wniosku o wydanie Karty.

 

Wniosek o wydanie duplikatu można złożyć wyłącznie w formie papierowej w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTP lub w dowolnym Punkcie Obsługi Mieszkańców UMK w przypadku:

 • utraty „Karty Krakowskiej”
 • zniszczenia „Karty Krakowskiej”
 • zmiany danych osobowych (w stopniu wymagającym również ich zmiany na plastikowym nośniku „Karty Krakowskiej”)

 

Duplikat karty wydawany jest za opłatą.

 

Wniosek o zmianę nośnika Karty na „Kartę Krakowską” można złożyć w formie elektronicznej na www.kk.krakow.pl (po uprzednim zalogowaniu na konto) lub w formie papierowej w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTP lub dowolnym Punkcie Obsługi Mieszkańców UMK. Do wniosku wymagane jest dołączenie aktualnej fotografii.

 

Wniosek o wydanie dodatkowej formy „Karty Krakowskiej” można złożyć w formie elektronicznej na www.kk.krakow.pl (po uprzednim zalogowaniu na konto) lub w formie papierowej w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTP lub dowolnym Punkcie Obsługi Mieszkańców UMK.

 

Wniosek o unieważnienie Karty można złożyć wyłącznie w formie papierowej w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTP lub dowolnym Punkcie Obsługi Mieszkańców UMK.

 

Wniosek o wydanie duplikatu należy pobrać ze strony https://www.kk.krakow.pl/o-programie/wzory-wnioskow/ a następnie złożyć go wraz ze zdjęciem w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTP lub w dowolnym Puncie Obsługi Mieszkańców UNK.

Duplikat karty wydawany jest za opłatą w wysokości 12 zł, opłaty tej można dokonać:

 1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, nr rachunku: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 Bank PKO BP SA (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat:
  • w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa,
  • w kasach Urzędu Miasta Krakowa,
 2. w Punktach Obsługi Pasażerów prowadzonych przez ZTP.

 

UWAGA! W tytule wpłaty należy zamieścić informację, że opłata dotyczy wydania duplikatu Karty Krakowskiej oraz dane osoby, której duplikat ma być wydany. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Partnerem programu pn. Karta Krakowska możne zostać każdy podmiot oferujący posiadaczom Karty zniżki na swoje produkty lub usługi, np. właściciele sklepów, punktów gastronomicznych, kawiarni, restauracji, księgarni, miejsc rozrywki i wypoczynku, galerii handlowych, prywatnych galerii sztuki, szkół językowych, punktów usługowych i innych miejsc oferujących atrakcje dla mieszkańców Krakowa.

 

Przystąpienie Partnera do realizacji Karty Krakowskiej następuje na wniosek.

 

Aby zostać Partnerem Karty Krakowskiej, należy wypełnić wniosek o przystąpienie do realizacji Karty Krakowskiej (w wersji elektronicznej lub papierowej) i zaproponować w nim ofertę dla posiadaczy Karty.

 

Wniosek można złożyć:

 • w wersji elektronicznej uzupełniając wniosek na stronie https://www.kk.krakow.pl/zostan-partnerem/formularz-dla-partnerow/
 • w wersji elektronicznej wysyłając wniosek na adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl
 • przekazując wniosek w wersji papierowej - korespondencyjnie na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub osobiście pod ww. adresem: III piętro / Segment B / pokój 04

Następnie przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu uzgodnienia warunków realizacji oferty i zawarcia porozumienia.