Najczęściej zadawane pytania

Karta ważna jest przez okres jednego roku, licząc od dnia jej uzyskania tj.: od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.

Wymagania dla fotografii: do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie legitymacyjne, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.

Wnioskiem można objąć dzieci w wieku do 18 roku życia, przy czym nie wpisuje się dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia, gdyż nie wydaje się im Karty, a zniżki, ulgi, preferencje
i uprawnienia w ramach programu pn. Karta Krakowska przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi.

Osoba uprawniona do Karty Krakowskiej może objąć wnioskiem:

1) dziecko własne,

2) dziecko umieszczone u osoby uprawnionej do Karty Krakowskiej w rodzinnej pieczy zastępczej (formy rodzinnej pieczy zastępczej wymienione są w pkt 15),

4) dziecko dla którego osoba wnioskująca o kartę jest opiekunem prawnym.

To dziecko osoby uprawnionej do korzystania z programu pn. Karta Krakowska, w tym także dziecko, nad którym osoba ta sprawuje rodzinną pieczę zastępczą lub opiekę prawną.

Nie. Dzieci w wieku do 18 roku życia otrzymują status Karty Krakowskiej, jeżeli wnioskodawca jest uprawniony do jego otrzymania.

Z wnioskiem może wystąpić osoba, która ukończyła 16 rok życia oraz dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Składając wniosek w formie elektronicznej unikniesz kolejek.

Wnioski można składać elektronicznie poprzez stronę www.kk.krakow.pl oraz w formie papierowej w Punkcie Obsługi Karty Krakowskiej.

Mobilnym nośnikiem statusu Karty Krakowskiej może być:

 • „Karta Krakowska” (mKK),
 • Krakowska Karta Miejska (mKKM),
 • Małopolska Karta Aglomeracyjna (iMKA).

Plastikowym nośnikiem statusu Karty Krakowskiej może być:

 • „Karta Krakowska” (KK),
 • Krakowska Karta Miejska zawierająca fotografię (KKM),
 • Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA),
 • Krakowska Karta Rodzinna (KKR),
 • legitymacja studencka wykorzystywana jako nośnik Karty i biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Nośnik statusu Karty Krakowskiej to plastikowa karta lub aplikacja, w której go zapisujemy.

Status Karty Krakowskiej, zwany także Kartą, stanowi potwierdzenie przysługujących
w programie pn. Karta Krakowska zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Status ten może być zapisywany na różnych nośnikach.

Aby otrzymać „Kartę Krakowską” należy złożyć stosowny wniosek i dołączyć fotografię.

Karta Krakowska to program wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa.

„Karta Krakowska” pisana w cudzysłowie to nośnik uprawnień (statusu Karty Krakowskiej) wydawany w formie plastikowej lub mobilnej.

Do korzystania z programu uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa,
 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym
  dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także:

 • dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18 roku życia,
 • osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Karta Krakowska to program, który jest elementem polityki promocyjnej i społecznej Miasta Krakowa i ma na celu:

 • rozwój Krakowa,
 • zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kulturalnych,
 • promocję Krakowa jako miejsca atrakcyjnego do osiedlenia się,
 • zwiększenie dochodów Krakowa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach realizacji Karty Krakowskiej tworzy się system zniżek, ulg, preferencji
i uprawnień. System ten realizuje Miasto Kraków i mogą realizować partnerzy.

Nośnikiem statusu Karty Krakowskiej mogą być legitymacje studenckie niżej wymienionych uczelni:

 • WSZiB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 • PK Politechnika Krakowska
 • UE Uniwersytet Ekonomiczny
 • UR Uniwersytet Rolniczy
 • WSE Wyższa Szkoła Europejska
 • UP Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • KA Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • UPJPII Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Aplikacja mobilna pod nazwą „Karta Krakowska” jest dostępna w sklepie Play/App Store

Instrukcja zakupu biletu mieszkańca poprzez usługę mKK jest dostępna pod linkiem

1 2 3