Ważne informacje

Elektroniczne przesyłanie PIT-u

2022-03-16
Informacja dla osób, które wnioskują o Kartę Krakowską na podstawie PIT

Informacja dla osób, które wnioskują o Kartę Krakowską na podstawie PIT              

(niezameldowanych na pobyt stały w Krakowie).

 

 

Mieszkańcy niezameldowani na stałe w Krakowie, a odprowadzający tu podatki mogą przesłać pierwszą stronę PIT na skrzynkę okazpit@kk.krakow.pl . Procedura ubiegania się o status Karty Krakowskiej została zmieniona i dostosowana do potrzeb, zgłaszanych przez mieszkańców. Tak jak dotychczas wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie Karty Krakowskiej, lub jej przedłużenie w formie elektronicznej lub papierowej. Nowością jest możliwość elektronicznego przesłania PIT na adres specjalnie uruchomionej skrzynki, bez konieczności wizyty w punkcie obsługi Karty Krakowskiej (Punkcie Obsługi Pasażerów lub Punkcie Obsług Mieszkańca).

 

Obowiązująca procedura:

 1. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie Karty Krakowskiej/ przedłużenie ważności Karty w formie elektronicznej (preferowane) lub papierowej.
 2. Wnioskodawca który nie jest zameldowany na pobyt stały w Krakowie może na skrzynkę okazpit@kk.krakow.pl wysłać skan jednego z wymaganych dokumentów opisanych w par. 6 ust. 4 Procedury wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty tj:
 1. pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 2. pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie Karty/ przedłużenie ważności Karty składany jest w okresie styczeń-marzec danego roku, a na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie rozliczył się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni,  przedstawić może rozliczenie podatku PIT za rok poprzedzający rok rozliczeniowy.

 1. Wnioskodawca otrzymuje pocztą elektroniczną zwrotną informację o przyjęciu dokumentów do rozpatrzenia.
 2. Jeśli czytelność i kompletność przesłanych skanów nie budzi wątpliwości, wówczas upoważniony pracownik dokonuje zatwierdzenia wniosku, a następnie niezwłocznie usuwa przesłaną dokumentację PIT. Mieszkaniec otrzymuje w formie elektronicznej informację o zatwierdzeniu wniosku.
 3. Jeśli przesłane skany są nieczytelne lub niekompletne, albo nie dotyczą Wnioskodawcy – wówczas upoważniony pracownik w odpowiedzi przesyła maila z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.
 4. Jeśli dokumentacja nie zostanie uzupełniona, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, a załączniki są usuwane.
 5. Jeśli dokumentacja zostanie przez Wnioskodawcę uzupełniona, wniosek zostanie zatwierdzony, załączniki usunięte, a Mieszkaniec otrzyma stosowną informację.
 6. Zwracamy się z prośbą, aby cała korespondencja była prowadzona w sposób ciągły, tj. jako odpowiedzi na otrzymane maile wraz z ich pełną historią.

 

Ważne informacje

 1. Nie należy przesyłać skanu całego formularza PIT. Wymagana jest jedynie PIERWSZA STRONA formularza (z danymi osobowymi oraz oznaczeniem Urzędu Skarbowego, do którego jest kierowany), wraz z pieczątką wpływu do Urzędu Skarbowego, ewentualnie stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 2. Przed przesłaniem na skrzynkę okazpit@kk.krakow.pl dokumentacji PIT, należy złożyć wniosek o wydanie Karty, bądź przedłużenie jej ważności. Przesłana dokumentacja PIT, do której nie będzie można przypisać wniosku, będzie usuwana.